MB Snickeri
Vi tillverkar
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

GARANTI

2 års garanti gäller på alla produkter från det att produkten lämnat fabriken med undantag för svartmålade och mörkare kulörer där ingen garanti kan utlovas på grund av värmekänsligheten. 10 års garanti på isolerglaskasetter.

Dörren inspekteras grundligt av kund innan montering. Tillverkningsfel/skador skall meddelas inom 8 dagar. En monterad dörr anses därmed vara godkänd av kund.

I ett garantiärende är det viktigt att felet är ett ursprungsfel dvs ett fel som uppstått i tillverkningen. Garantin gäller ej Om felet visar sig vara ett fel som uppkommit av andra orsaker som bristande underhåll, ovarsam hantering, yttre påverkan, felaktig montering eller transportskador.

SKÖTSELRÅD
Målade snickerier

En regelbunden koll av produkten är nödvändig för att upptäckten av skador skall ske så tidigt som möjligt. Minst 1 gång per år.

Om inte några skador uppstått så räcker det i regel med vanlig rengöring av produkten. Tvätta exempelvis en ytterdörr minst varannan månad med diskmedel, flytande bilvax eller möblvax kan ge en målad ytterdörr ett längre skydd . Uppstådda sprickor i färgen måste åtgärdas omedelbart. För att öka livslängden på en ytterdörr bör dörren placeras under ett entrétak.

Snickerierna är tillverkade av levande material och kan medföra att lister rör sig och sprickor kan uppstå i geringar. Dessa skall lagas så fort som möjligt med en elastisk fogmassa och sedan målas så att fukt inte tränger in.

Vid köp av kittade fönster måste kunden själv måla kittet annars gäller ej garantin. Även fönster skall underhållas för att upptäckten av skador skall ske så tidigt som möjligt. Använd ej medel som kan skada den målade ytan, exempelvis lösningsmedel eller stålull.

Allmänt förekommande rengörningsmedel så som diskmedel kan användas till rengöring på målade ytor.

BÄTTRING

Mindre skador penslas med oljealkyd färg. Vid större skador krävs oftast spackling och ommålning.

Omålade snickerier som levererats måste behandlas omedelbart av kunden själv

OLJADE EKDÖRRAR

Vid obehandlad dörr från fabrik skall dörren i samband med montering behandlas med t.ex. Ädelträolja färglös. Dörren skall strykas 2-3 gånger med ca 15 minuters mellanrum tills att ekytan inte längre suger åt sig av träoljan, detta ser man genom att det inte bildas några ”torra” ytor på dörren. Efter ca 20-30 minuter så torkas den överflödiga oljan av dörrytan med en luddfri trasa.
Vid oljebehandlad dörr från fabrik så är ovannämnda behandling utförd före leverans, men det är mycket viktigt att dörren efterbehandlas för att dörrens garanti skall gälla. Första efterbehandlingen skall utföras 1-2 månader efter dörrens montering med strykning 1 –2 ggr. Efter ca 20-30 minuter torkas ytan av . För att vidhålla dörrens motståndskraft mot sol och regn skall dörren underhållas minst två gånger per år. I de fall där dörren eller porten är monterad i ett av vädret utsatt läge, måste ni som Kund vara observant på att det kan krävas tätare underhållsbehandling. Det kan vara t.ex. uttorkning, smuts, mögel m.m. som gör att den oljade ytan behöver underhållas.

Det är lämpligt att slipa dörrytan mycket lätt med slippapper 240 eller finare för att få en slät yta.
Därefter skall ytan tvättas med ett rengöringsmedel i svag blandning, typ målartvätt i vatten för att få bort smuts och slipdamm.
En lämplig träolja till ekdörrar är t.ex. International Woodskin.

ÖVRIGT

Gångjärnen, låskolven och cylinder skall en gång per år smörjas med låsolja eller liknande (finns i byggmaterialhandeln). Detta gör att slitage minskar och dörren fungerar bra i många år.

Trösklar leveras grundoljade och måste underhållas med olja. Då slits tröskeln mindre och den får t ex. inte svarts fläckar.

KVALITETSNIVÅ OCH BETRAKTELSEAVSTÅND

För att göra det enklare när vi kommunicerar kvalitetsnivåer använder vi oss av betraktelseavstånd vid kvalitetsbedömning. Samma metod används för aluminium, trä och glasytor. Betraktelseavståndet för bedömning av ytfinish är 3 meter exteriört och interiört på trädetaljer är det 1,5 meter.